Významní odborníci budú na CEDMO konferencii diskutovať o dezinformáciách

Bratislava, Trnava 13. 9. 2022 – Poprední odborníci z vládnych aj mimovládnych organizácií, praxe a akademickej sféry sa stretnú na medzinárodnej konferencii v Prahe. Diskutovať budú o dezinformáciách a možnostiach ich eliminácie.

Konferenciu za účasti zástupcov EÚ, národnej vlády a hlavného mesta Českej republiky organizuje Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) pod záštitou českého predsedníctva v Európskej únii. Za Slovenskú republiku CEDMO zastupujú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT).

Cieľom konferencie je zhromaždiť komunitu odborníkov zameranú na boj proti dezinformáciám v Európe a vytvoriť priestor na diskusiu kľúčových partnerov zastupujúcich EÚ, verejné inštitúcie, ako aj akademickú obec, súkromný sektor a neziskovú sféru.

Konferenciu vedie a aj zaháji koordinátor CEDMO, moderátor a vysokoškolský učiteľ Václav Moravec. Pozvanie na konferenciu o. i. prijali viceprezidentka Európskej komisie Věra Jourová, Jochen Spangenberg z Nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti Deutsche Welle, predseda Európskej platformy regulačných orgánov a riaditeľ Kancelárie Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer a ďalší poprední odborníci z oblasti digitálnych politík, mediálnej gramotnosti, umelej inteligencie a informačných technológií.

Účastníci budú tiež diskutovať o vplyve a regulácii dezinformácií, súčasnej úlohe médií v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, či o možnostiach znižovania negatívnych dopadov dezinformácií na spoločnosť.

„Polarizáciu spoločnosti a rastúcu nedôveru časti občanov k demokratickým hodnotám a princípom možno spájať s mediálnou a informačnou gramotnosťou. V samostatnom paneli sa preto budeme zaoberať tým, či je táto gramotnosť vhodným nástrojom na zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám, sofistikovaným dezinformačným a propagandistickým stratégiám,“ uviedol Norbert Vrabec z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Na konferencii budú predstavené aj dva nové európske projekty a príklady využitia umelej inteligencie pri overovaní faktov. Rozvoj technológií, najmä umelej inteligencie predstavuje príležitosť v boji proti dezinformáciám.

„Stredoeurópski overovatelia faktov sú extrémne preťažení, a preto vyvíjame nástroje umelej inteligencie, ktoré budú podporovať a do nejakej miery aj automatizovať overovanie faktov. V technologickom paneli budeme diskutovať s viacerými zahraničnými expertmi o výzvach overovania faktov, existujúcich nástrojoch pre fact-checkerov ako aj nástrojoch, na ktorých pracujeme v rámci projektu CEDMO,“ uviedla Mária Bieliková, členka Strategickej rady CEDMO z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 9. 2022 v Prahe a online. Bližšie informácie a program sú dostupné na stránke: https://cedmohub.eu/cedmo-international-conference 

Viac informácií poskytne:

UCM: Peter Krajčovič, peter.krajcovic@ucm.sk 

KInIT: Jakub Šimko, jakub.simko@kinit.sk 

CEDMO spája štyri univerzity a jeden výskumný inštitút z Česka, Slovenska a Poľska, päť organizácií zameraných na overovanie faktov a jednu technologickú firmu, ktorá prepája hub na Európske observatórium digitálnych médií EDMO. Slovensko v tomto projekte zastupujú Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Fact-checkingové organizácie pôsobiace na Slovensku zastupuje slovenská pobočka AFP, infosecurity.sk a demagog.sk.