Kempelenov
inštitút
inteligentných
technológií

Spájame najlepšie hlavy
z akadémie a firiem

Pozrite sa, na čom
budeme pracovať
Pozrite sa, na čom budeme pracovať
Pozrite sa, na čom budeme pracovať
Pozrite sa, na čom budeme pracovať

Čo je KInIT?

KInIT je nezávislý inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (data science, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo). Inštitút sa bude venovať aj otázkam etiky v informačných technológiách a špecificky v umelej inteligencii.

Sme prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku. Sídliť budeme v Bratislave.

Naša vízia

Víziou KInIT je priniesť svetovú kvalitu výskumu a vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky a budovať funkčné spolupráce s privátnym sektorom tak, aby Slovensko a Európa boli úspešnejšie a konkurencieschopnejšie.


KInIT sa bude zaoberať základným a aplikovaným výskumom v takých oblastiach inteligentných technológií, ktoré sú pre spoločnosť dôležité.


KInIT stojí na hodnotách integrity a transparentnosti v rozhodovacích procesoch. Stojí tiež na otvorenosti, diverzite, inklúzií, zvedavosti a entuziazme pre poznanie a aplikáciu poznatkov tak, aby bol svet lepším.

S kým budeme spolupracovať?

Vysoké školy

Vysoké školy

Budeme sa snažiť spolupracovať so slovenskými vysokými školami. Budeme hľadať príležitosti spoločne sa podieľať na výskumných projektoch. Budeme poskytovať aj svoje vzdelávacie kapacity, a tým zvyšovať kvalitu jednotlivých študijných programov - najprv v doktorandskom, následne v magisterskom/inžinierskom a prípadne bakalárskom štúdiu.

Firmy

Firmy

Poskytneme naše kompetencie aj pre firmy v podobe konzultačnej činnosti, identifikovaní nových postupov a tém s potenciálom nových poznatkov. Spoločným publikovaním a patentovaním výsledkov zvýšime reputáciu spolupracujúcich organizácií. Ponúkneme tiež excelentných pedagógov pre oblasť umelej inteligencie a softvérového inžinierstva pre vzdelávanie zamestnancov firiem.

Aktuálne témy výskumu

Informačná bezpečnosť
Informačná bezpečnosť
Dezinformácie a škodlivé správanie na internete
Dezinformácie a škodlivé správanie na internete
Spracovanie prirodzeného jazyka
Spracovanie prirodzeného jazyka
Inteligentné energetické siete
Inteligentné energetické siete
Personalizácia a odporúčanie pre e‑commerce
Personalizácia a odporúčanie pre e‑commerce
Testovanie a vizualizácia softvéru
Testovanie a vizualizácia softvéru

Výskumný tím KInIT

Mária Bieliková

Profesorka so zameraním na umelú inteligenciu, predovšetkým na modelovanie interakcie človeka s počítačom, strojové učenie a modelovanie používateľov. Slovenská IT osobnosť roka 2016. Bola členkou správnej rady JRC, High Level Expert Group on AI zriadenej Európskou komisiou. Je spoluzakladateľkou slovak.AI.

Pavol Návrat

Profesor sústreďujúci sa na umelú inteligenciu a jej prekryvy so znalostne riadeným vývojom softvéru, vyhľadávaním na webe či biologicky inšpirovaným počítaním. Bol členom viacerých riadiacich výborov medzinárodných konferencií. Iniciátor výskumu antisociálneho správania v online prostredí.

Mária Lucká

Profesorka zaoberajúca sa efektívnymi algoritmami a spracovaním Veľkých dát vo viacerých doménach ako bioinformatika a optimalizácia inteligentných prenosových sústav. Jej výskum zahŕňa paralelné a distribuované počítanie, umelú inteligenciu a biologicky inšpirované počítanie.

Marián Šimko

Docent so zameraním na inteligentné informačné systémy, špeciálne spracovanie prirodzeného jazyka, umelú inteligenciu a spracovanie textu s obmedzenými prostriedkami. Bol prodekanom pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi. Spolu-viedol projekt ocenený Ministerstvom školstva SR za výnimočný prínos do vzdelávania.

Daniela Chudá

Docentka so zameraním na súkromie, bezpečnosť informačných systémov, behaviorálnu biometrickú autentifikáciu a modelovanie používateľa. Venuje sa aj podobnosti textov a detekcii dezinformácií. Počas 8 rokov bola prodekankou pre štúdium na FIIT STU.

Viera Rozinajová

Docentka zameriavajúca sa na metódy inteligentnej analýzy údajov. Viedla niekoľko projektov zameraných na analýzu dát, vývoj softvéru a príbuzný výskum. Počas 8 rokov bola prodekankou pre výskum, projekty a spoluprácu s praxou na FIIT STU.

Peter Lacko

Docent so zameraním sa na umelú inteligenciu. Jeho výskum sa primárne orientuje na učenie s odmenou a trestom, neurónové siete, stolové hry, paralelné a distribuované počítanie. Bol riaditeľom Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva. Je členom IEEE a ACM.

Jakub Šimko

Docent zameriavajúci sa na prienik ľudského počítania, sledovania pohľadu a modelovania používateľa. Má skúsenosti s používateľskými štúdiami, tvorbou hier a zavádzaním gamifikácie. V poslednej dobe pracuje v doméne modelovania dezinformácií. Spolupracoval na výskume s univerzitami Bar-Ilan a British Columbia.

Michal Kompan

Docent sústreďujúci sa na odporúčacie systémy, strojové učenie, modelovanie používateľa a vyhľadávanie informácií. Zaoberá sa prediktívnym modelovaním správania zákazníkov (napr. predikcia odchodu zo stránky). Má viacero citovaných špičkových výstupov a je aktívny v recsys medzinárodnej komunite.

Anna Bou Ezzeddine

Docentka zaoberajúca sa prírodou inšpirovaným počítaním, optimalizáciou a dolovaním v dátach. Jej výskum sa orientuje na optimalizáciu spotreby elektrickej energie a mikrogridov a efektívne predpovedanie makroekonomického vývoja krajiny prírodou inšpirovanými algoritmami.

Mária Bieliková

Profesorka so zameraním na umelú inteligenciu, predovšetkým na modelovanie interakcie človeka s počítačom, strojové učenie a modelovanie používateľov. Slovenská IT osobnosť roka 2016. Bola členkou správnej rady JRC, High Level Expert Group on AI zriadenej Európskou komisiou. Je spoluzakladateľkou slovak.AI.

Pavol Návrat

Profesor sústreďujúci sa na umelú inteligenciu a jej prekryvy so znalostne riadeným vývojom softvéru, vyhľadávaním na webe či biologicky inšpirovaným počítaním. Bol členom viacerých riadiacich výborov medzinárodných konferencií. Iniciátor výskumu antisociálneho správania v online prostredí.

Mária Lucká

Profesorka zaoberajúca sa efektívnymi algoritmami a spracovaním Veľkých dát vo viacerých doménach ako bioinformatika a optimalizácia inteligentných prenosových sústav. Jej výskum zahŕňa paralelné a distribuované počítanie, umelú inteligenciu a biologicky inšpirované počítanie.

Marián Šimko

Docent so zameraním na inteligentné informačné systémy, špeciálne spracovanie prirodzeného jazyka, umelú inteligenciu a spracovanie textu s obmedzenými prostriedkami. Bol prodekanom pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi. Spolu-viedol projekt ocenený Ministerstvom školstva SR za výnimočný prínos do vzdelávania.

Daniela Chudá

Docentka so zameraním na súkromie, bezpečnosť informačných systémov, behaviorálnu biometrickú autentifikáciu a modelovanie používateľa. Venuje sa aj podobnosti textov a detekcii dezinformácií. Počas 8 rokov bola prodekankou pre štúdium na FIIT STU.

Viera Rozinajová

Docentka zameriavajúca sa na metódy inteligentnej analýzy údajov. Viedla niekoľko projektov zameraných na analýzu dát, vývoj softvéru a príbuzný výskum. Počas 8 rokov bola prodekankou pre výskum, projekty a spoluprácu s praxou na FIIT STU.

Peter Lacko

Docent so zameraním sa na umelú inteligenciu. Jeho výskum sa primárne orientuje na učenie s odmenou a trestom, neurónové siete, stolové hry, paralelné a distribuované počítanie. Bol riaditeľom Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva. Je členom IEEE a ACM.

Jakub Šimko

Docent zameriavajúci sa na prienik ľudského počítania, sledovania pohľadu a modelovania používateľa. Má skúsenosti s používateľskými štúdiami, tvorbou hier a zavádzaním gamifikácie. V poslednej dobe pracuje v doméne modelovania dezinformácií. Spolupracoval na výskume s univerzitami Bar-Ilan a British Columbia.

Michal Kompan

Docent sústreďujúci sa na odporúčacie systémy, strojové učenie, modelovanie používateľa a vyhľadávanie informácií. Zaoberá sa prediktívnym modelovaním správania zákazníkov (napr. predikcia odchodu zo stránky). Má viacero citovaných špičkových výstupov a je aktívny v recsys medzinárodnej komunite.

Anna Bou Ezzeddine

Docentka zaoberajúca sa prírodou inšpirovaným počítaním, optimalizáciou a dolovaním v dátach. Jej výskum sa orientuje na optimalizáciu spotreby elektrickej energie a mikrogridov a efektívne predpovedanie makroekonomického vývoja krajiny prírodou inšpirovanými algoritmami.

Mária Bieliková

Profesorka so zameraním na umelú inteligenciu, predovšetkým na modelovanie interakcie človeka s počítačom, strojové učenie a modelovanie používateľov. Slovenská IT osobnosť roka 2016. Bola členkou správnej rady JRC, High Level Expert Group on AI zriadenej Európskou komisiou. Je spoluzakladateľkou slovak.AI.

Pavol Návrat

Profesor sústreďujúci sa na umelú inteligenciu a jej prekryvy so znalostne riadeným vývojom softvéru, vyhľadávaním na webe či biologicky inšpirovaným počítaním. Bol členom viacerých riadiacich výborov medzinárodných konferencií. Iniciátor výskumu antisociálneho správania v online prostredí.

Mária Lucká

Profesorka zaoberajúca sa efektívnymi algoritmami a spracovaním Veľkých dát vo viacerých doménach ako bioinformatika a optimalizácia inteligentných prenosových sústav. Jej výskum zahŕňa paralelné a distribuované počítanie, umelú inteligenciu a biologicky inšpirované počítanie.

Marián Šimko

Docent so zameraním na inteligentné informačné systémy, špeciálne spracovanie prirodzeného jazyka, umelú inteligenciu a spracovanie textu s obmedzenými prostriedkami. Bol prodekanom pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi. Spolu-viedol projekt ocenený Ministerstvom školstva SR za výnimočný prínos do vzdelávania.

Daniela Chudá

Docentka so zameraním na súkromie, bezpečnosť informačných systémov, behaviorálnu biometrickú autentifikáciu a modelovanie používateľa. Venuje sa aj podobnosti textov a detekcii dezinformácií. Počas 8 rokov bola prodekankou pre štúdium na FIIT STU.

Viera Rozinajová

Docentka zameriavajúca sa na metódy inteligentnej analýzy údajov. Viedla niekoľko projektov zameraných na analýzu dát, vývoj softvéru a príbuzný výskum. Počas 8 rokov bola prodekankou pre výskum, projekty a spoluprácu s praxou na FIIT STU.

Peter Lacko

Docent so zameraním sa na umelú inteligenciu. Jeho výskum sa primárne orientuje na učenie s odmenou a trestom, neurónové siete, stolové hry, paralelné a distribuované počítanie. Bol riaditeľom Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva. Je členom IEEE a ACM.

Jakub Šimko

Docent zameriavajúci sa na prienik ľudského počítania, sledovania pohľadu a modelovania používateľa. Má skúsenosti s používateľskými štúdiami, tvorbou hier a zavádzaním gamifikácie. V poslednej dobe pracuje v doméne modelovania dezinformácií. Spolupracoval na výskume s univerzitami Bar-Ilan a British Columbia.

Michal Kompan

Docent sústreďujúci sa na odporúčacie systémy, strojové učenie, modelovanie používateľa a vyhľadávanie informácií. Zaoberá sa prediktívnym modelovaním správania zákazníkov (napr. predikcia odchodu zo stránky). Má viacero citovaných špičkových výstupov a je aktívny v recsys medzinárodnej komunite.

Anna Bou Ezzeddine

Docentka zaoberajúca sa prírodou inšpirovaným počítaním, optimalizáciou a dolovaním v dátach. Jej výskum sa orientuje na optimalizáciu spotreby elektrickej energie a mikrogridov a efektívne predpovedanie makroekonomického vývoja krajiny prírodou inšpirovanými algoritmami.

Celý tím už čoskoro

Podporujúci partneri

Chcete viac informácií?

Nechajte nám svoj e-mail a budeme vás informovať o všetkých novinkách

Stiahnite si press kit

Stiahnuť

Nechajte nám svoj e-mail a budeme vás informovať o všetkých novinkách