Kempelenov inštitút inteligentných technológii, záujmové združenie právnických osôb, skratka: KInIT, so sídlom: Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Bratislava, IČO: 53290046, (ďalej len „Inštitút“), zastúpená Máriou Bielikovou, štatutárkou a Ing. Mariánom Šimkom, štatutárom.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 /46 / ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Prečítajte si, k akým konkrétnym údajom pristupujeme, prečo, ako a ako dlho ich chránime. V tomto dokumente sa dozviete:

 • ako a ktoré osobné údaje spracúvame;
 • aké sú účely a zákonný základ spracúvania;
 • aké je trvanie spracovania vašich údajov;
 • kedy a komu môžeme posunúť vaše údaje;
 • ako používame cookies;
 • aké sú vaše práva ako dotknutej osoby;
 • ako nás môžete kontaktovať.

1. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, telefonicky alebo mailom.

2. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ

Informácie, kontakt a komunikácia s vami

Osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať, sú: váš e-mail, meno, priezvisko, meno zamestnávateľa a pracovná pozícia, ak nás kontaktujete v mene organizácie, v ktorej pracujete, a ďalšie kontaktné údaje.

• Účel: dohodnutie stretnutia, zodpovedanie otázok, výmena informácií počas realizovaných projektov, odosielanie a prijímanie faktúr a ďalšie bežné, predvídateľné činnosti súvisiace s poskytovaním našich služieb.

• Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) o GDPR, spracúvanie osobných údajov, spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.

• Trvanie spracovania: 6 mesiacov, ak neprebieha žiadna spolupráca, inak počas trvania spolupráce a dlhšie, ak to vyžadujú právne predpisy, napr. daňové a účtovné predpisy

Propagácia našich služieb a práce online

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) o GDPR je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše osobné údaje pri propagácii našich služieb a práce online. Pri uverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook) a na našich webových stránkach môžu byť osobné údaje vrátane profilovania, spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu zvýšiť povedomie o našej práci.

Ďalšie oprávnené záujmy

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) o GDPR je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše osobné údaje pri dokazovaní, potvrdzovaní a obhajovaní našich zákonných nárokov. V prípade právnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania dlhu, oznámenia skutočností orgánom verejnej moci a podobných činností, kde dokazujeme a vymáhame svoje zákonné nároky, môžeme spracovávať vaše osobné údaje.

Newsletter

Na našom webe sa môžete prihlásiť k odberu newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, informácie o našej spoločnosti alebo ďalšie obchodné informácie.

Ak sa prihlásite k odberu newslettera, obdržíme vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte. Prihlásenie sa k odberu newslettera je úplne dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu uvedeného v päte každého newslettera.

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. a) o GDPR, súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel

Trvanie spracovania: do odvolania súhlasu

Transfer do tretej krajiny: Mailchimp

Ponuka zamestnania a / alebo stáže, doktorandského štúdia, dobrovoľníctva a inej podobnej spolupráce

Náš web tiež používame na to, aby sme vás informovali o voľných miestach v KinIT. Ak vás zaujíma akákoľvek inzerovaná pozícia, po stlačení tlačidla alebo odkazu nájdete prihlasovací formulár, pomocou ktorého zhromažďujeme informácie o uchádzačoch.

Účel: výber kandidáta na voľné pracovné miesto, stáž, doktorandské štúdium, postgraduálne aktivity a inú podobnú spoluprácu

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) o GDPR, tj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel

Trvanie spracovania: max. 5 rokov alebo menej v prípade odvolania súhlasu

Podujatia

Pokiaľ sa zaregistrujete na niektorú z našich akcií, ako sú prednášky, semináre, konferencie a iné, spracujeme vaše kontaktné osobné údaje (účel 1). Podľa typu udalosti môžeme urobiť fotografiu alebo vytvoriť zvukové / video záznamy (účel 2).

Účel 1: kontakt a prihláška na udalosť, poskytnutie organizačných a ďalších informácií o udalosti

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) a c) o GDPR, tj spracovanie osobných údajov, spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa.

Trvanie spracovania: 10 rokov

Účel 2: počas akcie zaznamenávať video, zvuk alebo fotografovať

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) o GDPR, spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Trvanie spracovania: 10 rokov

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete na webové stránky.

Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo vašom zariadení počas návštevy našej webovej stránky:

 • Nevyhnutné: cookies, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky a umožňujú vám používať zabezpečené online služby, ktoré poskytujeme; používanie týchto cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránok;

Voliteľné na základe súhlasu:

 • Štatistické: cookies, ktoré štatisticky zbierajú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú úplne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb. Zhromažďujú štandardné informácie o prihlasovaní na internet a podrobnosti o aktivite návštevníkov na webe.
 • Predvoľby: cookies, ktoré si pamätajú vaše predvoľby a uľahčujú používanie stránky (takzvané predvoľby).
 • Reklamné: cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto cookies nepoužívame.

Nástroj tretej strany, ktorý používame, je Google Analytics. Anonymné údaje o vašej návšteve sa zhromažďujú a kombinujú s údajmi od iných návštevníkov, aby sa lepšie porozumelo tomu, ako návštevníci používajú naše stránky. Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Tieto súbory cookie môžu sledovať napríklad čas strávený na stránkach, ktoré navštívite. Údaje sa potom použijú na analýzu toho, ako často sa návštevníci vracajú, ako našli náš web, ktoré stránky na webe si prezerajú najčastejšie alebo najdlhšie. Tieto anonymizované informácie analyzujeme, aby sme vytvorili celkový obraz o používaní webových stránok, ale užívateľ nie je nikdy identifikovaný jednotlivo ani osobne.

S týmto spracovaním údajov môžete nesúhlasiť a vaše skúsenosti s používaním našich webových stránok nebudú ovplyvnené. Ak sa rozhodnete prihlásiť sa, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať na spodnej lište súborov cookie.

3. Zverejnenie vašich osobných údajov

Na základe požadovanej spolupráce alebo na základe aktivít potrebných na prevádzku webovej stránky a poskytovanie našich služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté sprostredkovateľovi príjemcovi a / alebo tretím stranám.

3.1. Sprostredkovatelia

Ako prevádzkovateľ využívame služby externých spoločností v oblasti účtovníctva, práva, marketingu, IT a ďalších služieb. Tieto subjekty môžu v presne definovanom rozsahu spracúvať vaše osobné údaje na zmluvné účely na základe zmluvy o spracovaní údajov.

3.2. Príjemcovia

Ďalšími príjemcami môžu byť súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, exekútori alebo advokáti, notári, orgány verejnej moci, obce, samosprávne kraje, fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania pred príslušným subjektom. Týmto príjemcom sú poskytnuté osobné údaje napríklad pri nahliadnutí do súboru atď.

3.2. Tretie strany

Za tretie strany sa považujú najmä orgány verejnej moci a inštitúcie, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje na základe zákonného ustanovenia pri plnení svojich zákonných povinností.

4. Prenos vašich údajov do tretích krajín

Náš web a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a / alebo EÚ serveroch. Používame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami.

Aj keď sa pokúšame nastaviť spracovanie osobných údajov tak, aby sa osobné údaje neprenášali do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v záujme propagácie našich služieb online sa prenos uskutočňuje do tretích krajín. Týka sa to predovšetkým správy online profilov na sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram), analytických, štatistických a marketingových služieb spoločnosti Google, ktoré využívame na online aktivity, ako je zdieľanie blogov, aktuálnych ponúk a marketing.

Používame Google Analytics. Vaše používateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom upravíme obsah webovej stránky tak, aby bol pre vás čo najzaujímavejší. Máme legitímny záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) o GDPR, aby sme zaistili vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú IP adresa, poloha, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý na webovej stránke strávite, obľúbené časy návštevníkov stránok, záujmy a koníčky návštevníkov stránok. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej forme a nie je možné identifikovať bežných používateľov bežnými prostriedkami.

Na distribúciu newslettera používame službu Mailchimp.

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a sú považovaní za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje adekvátnu úroveň ochrany. Akýkoľvek prenos osobných údajov mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru prebieha iba za dôsledného dodržiavania ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo 16. júla 2020 bol mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zrušený. Ako prevádzkovateľ sme prijali aj dodatočné záruky tým, že vo vašom zariadení neukladáme sledovacie kódy, súbory cookie alebo pixely prostredníctvom našich webových stránok, ktoré je možné pripojiť k sieťam monitorujúcim správanie používateľov na internete.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba definovaná v GDPR a zákone 18/2018 (Slovensko) máte právo od nás, prevádzkovateľa, požadovať:

 • prístup k vašim osobným údajom (najmä požiadať o potvrdenie, či sú údaje spracúvané alebo nie, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, doba uchovávania);
 • opravu alebo doplnenie nesprávnych údajov;
 • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 o GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne alebo nezákonne spracúvané);
 • prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 o GDPR;
 • namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 o GDPR;
 • vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 o GDPR.

Svoje práva ohľadom osobných údajov môžete uplatniť e-mailom na info@kinit.sk alebo písomne na našu poštovú adresu. Na všetky legitímne žiadosti dotknutej osoby odpovieme a budete písomne informovaní do 30 dní od prijatia.

Správca vymenoval úradníka pre ochranu údajov: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, IČO 47119144, e-mail info@kinit.sk.

Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na spracovanie osobných údajov, alebo že bol porušený zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 alebo GDPR, môžete podať žiadosť o začatie konania o ochrane osobných údajov na národný úrad pre ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

6. Ako chránime vaše údaje

Vaše údaje sú uložené v zabezpečenej počítačovej jednotke s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Prijali sme súbor technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Všetci naši zamestnanci a poskytovatelia podporných služieb, ktorí prídu do kontaktu s vašimi údajmi, boli náležite poučení o ich bezpečnom zaobchádzaní.

7. Aké procesy máme v prípade úniku osobných údajov

V prípade narušenia ochrany osobných údajov vás ihneď upozorníme, ak by takéto porušenie mohlo viesť k vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail: info@kinit.sk alebo písomne na našu poštovú adresu.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, najmä pokiaľ ide o legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť prijaté v budúcnosti. Ak tak urobíme, tak vás vhodným spôsobom budeme informovať.