Kempelenov inštitút inteligentných technológii, záujmové združenie právnických osôb, skratka: KInIT, so sídlom: Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Bratislava, IČO: 53290046, (ďalej len „Inštitút“), zastúpená Máriou Bielikovou, štatutárkou a Ing. Mariánom Šimkom, štatutárom.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov SR.

Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime. V tomto dokumente sa dozviete:

 • akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď navštevujete našu stránku alebo keď s nami komunikujete napríklad prostredníctvom  kontaktného formuláru, telefonicky alebo elektronicky;
 • akým spôsobom používame súbory cookies;
 • aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby;
 • ako nás môžete kontaktovať.

1. Prezentácia našej spoločnosti na webstránke

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať. Z nevyhnutných technických dôvodov automaticky dostávame pri návšteve našej stránky z Vášho prehliadača k dispozícii údaje, ktoré teoreticky umožňujú nepriamu identifikáciu fyzickej osoby, a to:

 • typ a verzia prehliadača;
 • používaný operačný systém;
 • URL predchádzajúcej navštívenej stránky;
 • IP adresa (táto je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná);
 • geografická poloha;
 • dĺžky návštevy, zobrazenia stránok a navigačných ciest webových stránok;
 • čas požiadavky na server.

Tieto údaje nespájame ani nepotrebujeme spájať so žiadnou konkrétnou osobou, ani ich neprepájame s inými údajmi, a preto na základe nich nevieme identifikovať žiadnu konkrétnu osobu. Tieto údaje zhromažďujeme iba agregovane a štatistickým spôsobom ich analyzujeme, aby sme získali informácie o tom, odkiaľ sa navštevujú naše stránky, ako dlho na nich návštevníci zostávajú či aké informácie zvyčajne hľadajú a pod., čo nám umožní spravovať, podporovať a zlepšovať naše služby.

 • Účel: návšteva webstránky, zabezpečenie jej technického chodu a obsahu pre návštevníkov
 • Právny základ: GDPR článok 6, písmeno f, teda spracúvanie osobných údajov spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
 • Dĺžka spracúvania: 3 roky
 • Pri spracúvaní dochádza ku prenosu do zahraničia (Google Analytics)

2. Komunikácia s vami

Ak nám odošlete správu pomocou kontaktného formulára na webstránke, e-mailom, alebo ak nás kontaktujete telefonicky, tak dostávame vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame pri týchto činnostiach, sú najmä e-mail, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, pracovná pozícia a iné podľa typu podujatia, na ktoré sa zamýšľate prihlásiť.

 • Účel: dohodnutie stretnutia, zodpovedanie otázok, výmena informácií v priebehu realizovaných projektov, zasielanie a prijímanie faktúr a iné bežné, predpokladateľné, činnosti súvisiace s poskytovaním našich služieb
 • Právny základ: GDPR článok 6, ods. 1., písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 • Dĺžka spracúvania: 6 mesiacov v prípade, že nedôjde ku realizácii spolupráce, inak počas trvania spolupráce

3. Newsletter

Na našej stránke sa môžete prihlásiť na odber newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie.

Ak sa prihlásite na odber newslettera, dostaneme vašu e-mailovú adresu, ktorú uvediete. Prihlásenie sa na odber newslettera je plne dobrovoľné.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou linky, ktorá je uvedená v päte každého newslettera.

 • Účel: zasielanie noviniek a obchodných informácií prostredníctvom newslettera
 • Právny základ: GDPR článok 6, ods. 1., písmeno a, teda súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel
 • Dĺžka spracúvania: do odvolania súhlasu
 • Pri spracúvaní dochádza ku prenosu údajov do zahraničia (služba Mailchimp)

4. Ponuka zamestnania a/ alebo stáže, doktorandského štúdia, dobrovoľníckej činnosti a inej podobnej spolupráce

Webstránku spoločností používame aj na informovanie návštevníkov o voľných pracovných miestach v KinIT. Ak o toto miesto prejavíte záujem, po stlačení tlačidla sa dostanete ku prihlasovaciemu formuláru, ktorý využívame na zber informácií o uchádzačoch o zamestnanie.

 • Účel: výber kandidáta na voľné pracovné miesto, stáž, doktorandské štúdium, doborovoľnícku činnosť a inú podobnú spoluprácu
 • Právny základ: GDPR článok 6, ods. 1., písmeno a, teda súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel
 • Dĺžka spracúvania: max. 5 rokov alebo kratšie v prípade odvolania súhlasu

5. Podujatia

V prípade, že sa prihlásite na niektoré z našich podujatí, ako napríklad prednášky, semináre, konferencie a iné, tak budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje (1) a prípadne aj fotografiu alebo audio či video nahrávku (2) podľa typu podujatia.

 • Účel 1: kontakt a prihláška na podujatie, poskytnutie organizačných a iných informácií ku podujatiu
 • Právny základ: GDPR článok 6, ods. 1., písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 • Dĺžka spracúvania: 10 rokov
 • Účel 2: nahrávka videa, zvukového záznamu alebo fotografovanie počas podujatia
 • Právny základ: GDPR článok 6, ods. 1., písmeno f, teda spracúvanie osobných údajov spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
 • Dĺžka spracúvania: 10 rokov

6. Poskytovanie vašich osobných údajov

Na základe vyžiadanej súčinnosti alebo na základe činnosti potrebnej pre chod webstránky a poskytovanie našich služieb, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté Príjemcom a/ alebo Tretím stranám.

6.1. Príjemcovia

Využívame služby externých spoločností v oblasti účtovníctva, marketingu a IT služieb. Tieto subjekty môžu v presne vymedzenej pôsobnosti spracúvať vaše osobnú daje pre zmluvné účely na základe Sprostredkovateľskej zmluvy alebo na základe inej zmluvy.

Medzi ďalších príjemcov môžu patriť advokáti, exekútori, notári, súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, orgány verejnej správy, obce, samosprávne kraje, fyzického osoby, ktoré sú účastníkmi konania vedeného pred príslušným subjektom. Týmto príjemcom sa osobné údaje poskytujú napríklad pri nahliadaní do spisu a pod.

6.2. Tretie strany

Za tretie strany sú považované najmä úrady a inštitúcie verejnej moci, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje na základe zákonného ustanovenia pri plnení si svojich zákonných povinností.

7. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete k webstránkam.

Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo Vašom zariadení počas návštevy našej webstránky:

 • Nevyhnutné: súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webových stránok a umožňujú vám využívať zabezpečené on-line služby, ktoré poskytujeme; použitie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránky;

Voliteľné na základe súhlasu:

 • Štatistické: súbory cookie, ktoré štatistickým spôsobom zhromažďujú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú plne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb. Zhromažďujú štandardné internetové protokolové informácie a podrobnosti o činnosti návštevníkov na stránke.
 • Preferenčné: súbory cookie, ktoré si zapamätajú Vaše predvoľby a uľahčia používanie stránky (tzv. preferencie).
 • Reklamné: cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto cookies nepoužívame.

Nástroj tretej strany, ktorý používame, je Google Analytics. Anonymné údaje o Vašej návšteve sa zhromažďujú a spájajú s údajmi ostatných návštevníkov, aby sme lepšie pochopili, ako návštevníci používajú našu stránku. Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc.

Tieto súbory cookie môžu sledovať napríklad čas strávený na stránkach, ktoré ste navštívili. Údaje sa potom používajú na analýzu toho, ako často sa návštevníci vrátia, ako našli naše webstránky, ktoré stránky na webe si pozerajú najčastejšie alebo najdlhšie. Tieto informácie analyzujeme s cieľom vytvoriť celkový obraz o používaní webových stránok, pričom ale používateľ nie je nikdy identifikovaný individuálne alebo osobne. Informácie o používaní našich webových stránok, vrátane vašej IP adresy, môžu byť prenesené na Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Viac informácií o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.

Ako zablokovať cookies

Väčšina internetových prehliadačov povoľuje cookies automaticky. Môžete však proti použitiu cookies namietať, a to tak, že sami obmedzíte alebo blokujete súbory cookie prostredníctvom zmeny nastavení vášho prehliadača. Vždy tiež môžete odstrániť súbory cookies, ktoré už boli vo vašom prehliadači uložené. Svoje rozhodnutie o blokovaní alebo obmedzení cookies môžete kedykoľvek sami zmeniť.

Podrobné informácie o tom, ako spravovať alebo odhlásiť súbory cookie na rôznych typoch webového prehliadača, nájdete na adresách www.aboutcookies.org alebo

Upozorňujeme, že niektoré stránky nemusia fungovať, ak úplne zakážete cookies, ale mnoho cookies tretích strán môže byť bezpečne zablokovaných.

8. Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba podľa GDPR a 18/ 2018 Zb. Zákona máte právona základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
 • na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
 • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
 • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;
 • namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR;
 • vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, môžete uplatniť elektronickou poštou na info@kinit.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.

Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu. Zodpovednou osobou je spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, IČO: 47119144, e-mail: info@kinit.sk.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

9. Ako chránime vaše údaje

Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Všetci naši zamestnanci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

10. Aké máme procesy pri úniku osobných údajov

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail: info@kinit.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.