Workshop pre Slovak Compliance Circle: Digitálna etika v praxi (alebo keď nám právo nestačí)

Digitálne technológie zásadne menia náš svet. Popri ich nespornom prínose si však čoraz častejšie kladieme otázky, ktoré presahujú ich technickú stránku. Zároveň si musíme uvedomiť, že existujúca regulácia nastavuje iba základné mantinely a nerieši všetky problémy, s ktorými sa spoločnosť musí vyrovnať. Dôležitou témou sa tak stáva dôveryhodnosť technologických nástrojov, s ktorými prichádzame do kontaktu. 

Na workshope sa budeme venovať týmto témam:

  • Akú úlohu by malo zohrávať uvažovanie nad etickými otázkami digitálnych technológií?
  • Ako sa dá vyrovnať s konkrétnymi morálnymi dilemami, ktoré prináša výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych technológií? 
  • Ako môže byť digitálna etika prínosná pre Vašu spoločnosť?

Workshop povedú naši kolegovia Juraj Podroužek a Matúš Mesarčík. Na základe našich praktických skúseností si ukážeme, ako sa dá prostredníctvom odborného etického posúdenia vyrovnať s etickými otázkami, ktoré so sebou prinášajú digitálne technológie. 

Workshop sa koná 26. mája 10:00 – 11:30 cez MS Teams, zaregistrovať sa môžete tu. 

Juraj Podroužek je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Venuje sa témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu. V minulosti pôsobil vo Filozofickom ústave SAV a vo viacerých technologických spoločnostiach. Je spoluzakladateľom spolku E-tika a rovnomenného podcastu o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI) zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.


Matúš Mesarčík je špecialista na etiku a právo v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Zároveň pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na otázky ochrany súkromia, osobných údajov a regulácie umelej inteligencie.