Za inovatívne Slovensko: Čo musíme zmeniť, aby sme svet dobehli v inováciách?

V KInITe nám veľmi záleží na budúcnosti Slovenska v dobe digitálnej, aj preto sme súčasťou iniciatívy Za inovatívne Slovensko. Vyše 60 slovenských firiem a organizácií spojilo sily v tejto kampani, aby posunuli inovačný ekosystém na Slovensku o generáciu vpred. Primárnym cieľom je zlepšiť prostredie pre fungovanie inovatívnych technologických firiem. 

Slovensko žiaľ zanedbalo prípravu na dobu digitálnu. Dlhodobo sme sa orientovali na výrobný priemysel a technologická infraštruktúra je nedostatočná. Ak má Slovensko ostať konkurencieschopné v súčasnosti aj a budúcnosti, je čas konať. Potrebujeme nový ekonomický model na základe vedy, inovácií a tvorby vysokej pridanej hodnoty. Prioritne musíme riešiť odliv mladého talentu, ktorému v súčasnosti na Slovensku čelíme. Veríme, že Slovensko má na to, aby vytváralo atraktívne pracovné príležitosti pre najšikovnejšie talenty.

Za inovatívne Slovensko navrhuje legislatívne a regulačné zmeny, ktoré budú nápomocné aj pri transformácii tradičnejších odvetví. Medzi navrhovanými zmenami sú opatrenia na prilákanie a udržanie pracovnej sily, podporu výskumu a vývoja, na zefektívnenie a urýchlenie byrokratických procesov či rozvoj inovačného ekosystému. Kľúčové bude aj zvýšiť mieru spolupráce verejného a súkromného sektora. 

Konkrétnymi návrhmi na zlepšenie situácie sú napríklad zjednodušenie získania startupových víz pre občanov krajín mimo EÚ, elektronické podpisovanie dokumentov, posilnenie rozvoja podnikateľských zručností na každom stupni vzdelávania, podpora inkubačných a akceleračných programov zo strany štátu a takisto zmeny podporujúce rozvoj výskumu a vývoja. Viac informácií o navrhovaných opatreniach nájdete na tejto stránke

Mária Bieliková o kampani Za inovatívne Slovensko hovorí:

“Orientácia na inovácie je pre krajinu ako Slovensko doslova kritická. A inovácie potrebujú silný výskum. Vidíme, ako nám utekajú krajiny okolo nás práve preto, že sa im darí realizovať projekty s vysokou pridanou hodnotou a majú dobre prepojený akademický sektor s praxou. Vidíme aj to, ako nám utekajú šikovní ľudia, bez ktorých ťažko vzniknú inovácie. 

Aj napriek všetkým problémom vidíme veľký entuziazmus pre transformáciu na rôznych úrovniach a veľkú podporu pre zmenu v slovenskom verejnom sektore

Potrebujeme rýchle riešenia v podobe uľahčenia prístupu a zamestnávania expertov zo zahraničia a umožnenia rovnocenných podmienok pre zamestnávanie výskumníkov aj v neverejných neziskových výskumných organizáciách. 

Musíme sa však pozerať aj na dlhodobú perspektívu najmä vytváraním podmienok pre prepájanie všetkých sektorov s výskumom, špeciálne zvýšiť zapojenie súkromného sektora do výskumu. Pre takúto zmenu sa nesmieme báť rôznych foriem a typov organizácií tak, ako to funguje v mnohých iných krajinách. V tejto súvislosti by sa pomoc od štátu na výskum a vývoj nemala viazať na konkrétnu právnu formu, ale na činnosť, ktorú daná organizácia vyvíja a na výsledky, ktoré dosahuje.”

Pozrite si aj video, v ktorom Marián Porvažník vysvetľuje, čo bolo za vznikom iniciatívy a čo by malo byť jej výsledkom:

Ak vás téma zaujala, pozrieť si môžete aj záznam panelovej dikusie na tému digitálnej budúcnosti Slovenska, ktorá sa konala v utorok 24. mája: