QVIRE je súčasťou spoločnej iniciatívy Dr. Eviny Stein, Univerzity Komenského v Bratislave a Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Naším cieľom je položiť základy pre vývoj tzv. Cultural AI v našom regióne a pomôcť pri vzniku prvého Cultural AI laboratória na Slovensku. Zámerom tohto multidisciplinárneho projektu je priniesť na Slovensko know-how v oblasti používania umelej inteligencie (AI) v kultúrnom sektore a humanitno-vednom výskume.

V súčasnosti na Slovensku neexistuje žiadna inštitúcia alebo organizácia, ktorá by sa aktívne venovala využitiu umelej inteligencie v oblasti písomného kultúrneho dedičstva. Pre Slovensko ide o perspektívnu šancu stať sa do budúcna významným aktérom v tomto aplikovanom výskumnom zameraní, máme príležitosť pripojiť sa k európskej špičke v tejto oblasti.

Dr. Evina Stein je expertka na stredoveké rukopisy, ktorá pôsobí ako hosťujúca výskumníčka v Huygensovom inštitúte v Amsterdame. Dr. Stein je nádejnou mladou slovenskou výskumníčkou pôsobiacou v zahraničí. Jej ambíciou je získať ERC Starting grant a vrátiť sa na Slovensko. Univerzita Komenského v Bratislave a KInIT sa spojili, aby pomohli Evine vytvoriť zázemie pre návrat. 

Okrem zdrojov získaných v rámci projektu QVIRE, Dr. Evina Stein získala aj podporu v rámci mentoringového programu pre podporu ERC žiadostí od nadácie spoločnosti ESET.

QVIRE

Stredoveké rukopisné knihy sú významnou zložkou kultúrneho dedičstva uloženého v európskych pamäťových inštitúciách. Slúžia tiež ako zdroj dát pre mnohé typy historického výskumu. Jednou z najväčších výziev pri využívaní rukopisných kníh v historickom výskume je, že pri väčšine z nich nevieme kedy, kde, a v akom historickom kontexte vznikli, ani kde všade boli používané.

Práve preto sa už viac ako tri storočia humanitno-vední odborníci (paleografi a kodikológovia) snažia nájsť spôsob, akým by mohli rukopisy rýchlo, efektívne, a presne datovať, lokalizovať a kontextualizovať na základe ich charakteristík (napr. písma alebo materiálu). Paleografická a kodikologická expertíza sú kľúčové pre kritické vyhodnocovanie v rukopisoch obsiahnutých historických dát. 

Najväčšími prekážkami pri tradičnom paleografickom a kodikologickom vyhodnocovaní rukopisov sú:

  • vysoká náročnosť na čas a expertízu
  • vysoká finančná náročnosť
  • závislosť na veľkých dátach (resp. potenciálne nízka presnosť výsledkov pri malých čiastkových štúdiách)
  • potenciálne vysoká miera ľudského omylu či subjektívneho vnímania 

Mnohé z týchto prekážok sa dnes dajú čiastočne alebo úplne odbúrať s pomocou umelej inteligencie, a to aj preto, že mnohé stredoveké rukopisy sú dnes už digitalizované online.

Spojenie umelej inteligencie s tradičnou kodikológiou teda má veľký potenciál výrazne posunúť historické bádanie o európskom kultúrnom dedičstve, predovšetkým tým, že umožňuje zber dát z väčšieho množstva digitalizovaných historických rukopisov než bolo dosiaľ možné a vykonať ho rýchlejšie, lacnejšie a potenciálne kvalitnejšie, než by to bolo možné výlučne ľudskými kapacitami. 

Cieľom projektu QVIRE je vytvorenie modelu umelej inteligencie a prototypu softvéru na efektívny automatizovaný zber a analýzu jedného typu dát z historických rukopisov, a to konkrétne kustód a reklamantov. Kustódy a reklamanty slúžili v stredoveku ako vodidlopri fyzickom skladaní kódexov z menších častí (zošitov). Hoci ich nájdeme v podstate vo všetkých stredovekých rukopisoch, ich potenciál pre datáciu, lokalizáciu a kontextualizáciu rukopisov ešte nikdy nebol využitý. Dôvodom je práve náročnosť zberu dostatočne veľkého a kvalitného datasetu, ktorý by nám pomohol využiť ich diagnostický potenciál.

Nevyhnutným podkladom pre vytvorenie takéhoto modelu je voľba vhodného korpusu digitalizovaných rukopisov a ich expertná anotácia. Selekciu a anotáciu dát budú vykonávať riešitelia projektu, ktorí majú expertízu v práci s historickými rukopismi. Nástroje vytvorené v rámci tohto projektu budú sprístupnené širokej odbornej verejnosti, predovšetkým odborníkom z kultúrneho sektoru (t.j. zamestnancom múzeí, galérií, archívov, knižníc atď).

Hlavní partneri a spolupracovníci

Dr. Evina Stein 

Dr. Evina Stein je hosťujúca výskumníčka na Huygensovom Inštitúte v Amsterdame a expertka na stredoveké rukopisy.

Prof. Juraj Šedivý

Prof. Juraj Šedivý je vedúci Katedry archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty UK a expert na stredoveké písomnosti. Ako jediný európsky historik je členom až troch celosvetových grémií v historických vedách (Medzinárodný paleografický výbor, Medzinárodná komisia pre diplomatiku a Medzinárodná komisia pre dejiny miest). 

Martin Tamajka

Martin Tamajka je výskumník a vedúci inžinier pre umelú inteligenciu v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, Martin je tiež expertom na spracovanie obrazu.

Marián Šimko

Marián Šimko je vedúci výskumného tímu zameraného na spracovanie prirodzeného jazyka, kam spadá aj spracovanie tzv. multimodálneho obsahu, v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií.

Výstupy projektu

  1. Verejne prístupný model umelej inteligencie na automatickú detekciu špecifických grafických elementov v historických manuskriptoch, ktorý umožní analýzu masívnych korpusov za účelom historického výskumu (model, dáta).
  2. Verejne prístupný prototyp softvérového nástroja na analýzu historických manuskriptov, postavený na modeli umelej inteligencie, vyvinutom v rámci projektu QVIRE  (online nástroj).
  3. Verejne prístupný odborný webinár. V rámci webinára predstavíme model a prototyp softvéru vytvorené v rámci projektu QVIRE. Vysvetlíme možnosti využitia umelej inteligencie v humanitných vedách a ich potenciál pre zefektívnenie výskumu v tejto oblasti.
  4. Prezentácia na vedeckej konferencii – Publikácia výsledkov projektu na medzinárodnej konferencii Novel approaches to Digital Codicology. Odbornej verejnosti sme predstavili postupy, zistenia a závery získané počas projektu.
  5. Tento projektový web.

Podujatia

  • Webinár “Projekt QVIRE: Umelá inteligencia pomáha výskumu historických rukopisov” (29. marec 2023)

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.