Prieskum CEDMO: Konšpiračné naratívy v Českej republike

Nedávna štúdia v rámci neustále prebiehajúceho CEDMO Trends prieskumu priniesla zaujímavé poznatky o správaní obyvateľov Českej republiky pri konzumácii médií, so zameraním na informačné poruchy ako dezinformácie. Ako súčasť projektu CEDMO vnímame túto štúdiu ako veľmi zaujímavú nielen pre Českú republiku, ale aj pre Slovensko.

Desiata vlna longitudinálneho tridsaťmesačného prieskumu CEDMO Trends prebiehala každý mesiac od marca 2023 pod vedením výskumnej agentúry Median na Univerzite Karlovej pre konzorcium CEDMO. Tento dlhodobý prieskum nám poskytuje pohľad na vývoj správania obyvateľov Českej republiky pri konzumácii rôznych typov médií a obsahu, so špeciálnym zameraním na konkrétne druhy informačných porúch, ako sú dezinformácie. Otázky desiatej vlny prieskumu boli skúmané na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva Českej republiky v januári 2024. Štúdia skúmala názory viac ako 3 000 respondentov vo veku od 16 rokov. Väčšina otázok sa týkala aktuálnych spoločenských udalostí, vrátane streľby na Fakulte umení Univerzity Karlovej a otázky o legislatívnej regulácii vlastnenia zbraní v Českej republike.

Dezinformačný príbeh o ukrajinskom pôvode vraha, ktorý v decembri zabil dvadsaťdva ročného muža a dvojmesačné dievčatko v lese Klánovice, mal najvyšší dosah spomedzi všetkých falošných správ, ktoré boli monitorované v desiatej vlne prieskumu. Zaznamenalo ho až 21% respondentov. Najviac sa šíril medzi mladými ľuďmi, osobami s nižším vzdelaním a pravidelnými používateľmi internetu. 

Druhý najvyšší dosah (17%) mala falošná správa o hromadnej streľbe na Fakulte umení Univerzity Karlovej, ktorá sa udiala dňa 21. decembra 2023. Konšpiračná teória hovorila o tom, že sa jednalo o zinscenovaný akt s cieľom ovplyvniť legislatívne ustanovenia týkajúce sa držby zbraní v Českej republike. V prípade oboch uvedených dezinformačných naratívov, 2% respondentov uviedli, že tieto informácie šírili ďalej, pričom najčastejšie to boli jednotlivci bez maturity, obyvatelia Prahy a Stredních Čiech, a pravidelní používatelia internetu. Zároveň 18% respondentov považovalo správu o inscenovanej streľbe za dôveryhodnú, z toho 6% za úplne dôveryhodnú.

Mediálne pokrytie streľby na Univerzite Karlovej bolo faktické a profesionálne

Pokiaľ išlo o zdroje informácií v deň hromadnej streľby, 56% respondentov uviedlo svoju obľúbenú televíznu stanicu, 35% využilo internetové vyhľadávače (Google, Seznam atď.), 26% sa spoliehalo na obľúbený spravodajský portál a 17% uprednostnilo sociálne siete, obľúbenú rozhlasovú stanicu, priateľov, známych a rodinných príslušníkov. 

Viac ako dve tretiny respondentov súhlasilo s tým, že informácie zverejnené v deň hromadnej streľby boli faktické a profesionálne, pokiaľ ide o prístup polície a ministerstva vnútra. Rovnaký podiel respondentov považoval spôsob, akým verejnoprávne médiá (Česká televízia, Český rozhlas) informovali o tejto tragédii, za vysoko etický. Respondenti taktiež hodnotili spravodajstvo väčšiny súkromných médií ako dôveryhodné a seriózne.

Prekvapujúce je, že väčšina respondentov (73%) vyjadrila súhlas s tým, že sociálne siete by mali mať schopnosť odstraňovať nenávistné príspevky súvisiace so streľbou. Tento názor dominuje predovšetkým u žien a osôb starších ako 65 rokov. 

Pomerne prekvapujúco s rovnakým názorom súhlasí aj najmladšia skupina do 24 rokov, hoci s menším presvedčením. K tomuto stanovisku inklinujú aj voliči SPOLU a PirSTAN, rovnako ako voliči Petra Pavela v prezidentských voľbách,“ komentuje Lukáš Kutil, datový analytik v CEDMO. „Najväčší odpor voči odstraňovaniu obsahu na sociálnych sieťach možno nájsť medzi voličmi strán Svobodní, Trikolora a Soukromníci a vysokoškolsky vzdelaným obyvateľstvom.“ 

Paralelne s tým si viac ako polovica ľudí (55%) myslí, že zverejňovanie riskantných videí a fotografií so streľbou slúži verejnému záujmu.

Spomedzi inštitúcii ľudia najviac dôverujú polícii a armáde

Pokiaľ ide o dôveru voči inštitúciám, väčšina Čechov najviac dôveruje Polícii Českej republiky (60%) a Armáde Českej republiky (54%). Naopak, menej ako polovica verí tradičným spravodajským médiám, ako sú tlač, rozhlas alebo televízia (47%), a súdom (46%). Respondenti vyjadrili najnižšiu dôveru voči sociálnym sieťam (15%) a domácim politickým stranám (6%). Vláde a parlamentu dôveruje len štvrtina obyvateľstva.

Väčšina ľudí podporuje právo vlastniť zbraň, avšak zároveň podporuje prísnejšie zákony 

Ustanovenie práva na obranu vlastného života zbraňou, ktoré je zakotvené v Charte základných práv a slobôd ako súčasť ústavného poriadku v Českej republike, považuje za správne 67% respondentov – častejšie muži, univerzitne vzdelaní obyvatelia a všetky vekové skupiny nad 24 rokov. Čo sa týka názorov na toto ustanovenie z hľadiska ekonomickej aktivity respondentov, najviac ho podporujú podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby. Naopak, najmenej ho podporujú práve študenti. 

Je pozoruhodné, že politická príslušnosť respondentov na škále od liberalizmu po konzervativizmus nehrala v tejto otázke žiadnu úlohu; oba opozičné tábory mali takmer identické zastúpenie v pozitívnych odpovediach. Na druhej strane, v odpovediach respondentov vládne aj silný dopyt po prísnejších zákonoch o držbe zbraní, pričom až 62% z nich súhlasí s tým, že by mali byť prísnejšie než v súčasnosti,“ hovorí Lukáš Kutil

Držbu zbraní na základe zbrojného preukazu podporili 3% obyvateľstva. Väčšina respondentov však nemá presnú predstavu o rozsahu držby zbraní v Českej republike. Správny odhad počtu držiteľov zbrojných preukazov v krajine uviedla iba štvrtina (25%), a menej ako štvrtina odhadla počet registrovaných zbraní (24%).

Trendy:

  • zvyšuje sa podiel respondentov, ktorí sa necítia vystavení dezinformáciám
  • dôveryhodnosť pravdivých správ a informácii klesá
  • počet reťazových e-mailov klesá

Jednotlivé časti prieskumu odhaľujú rastúci počet respondentov, ktorí v sledovanom období nepociťovali vystavenie dezinformáciám. V najnovšej (desiatej) vlne prieskumu dosiahol podiel týchto respondentov 38%. Tento nárast je takmer dvojnásobný v porovnaní s prvou vlnou merania v marci 2023 (22%). 

Zároveň pokračuje klesajúca tendencia dôvery v pravdivé správy. Na základe niekoľkomesačného kontinuálneho sledovania je zaujímavé, že stúpa počet ľudí, ktorí v tomto období nedostali žiadny reťazový e-mail. Zatiaľ čo v prvom meraní odpovedalo 56% respondentov, že nedostalo reťazový email, v aktuálnej desiatej vlne sa ich počet zvýšil na 66%.

CEDMO Trends je jedinečný longitudinálny panelový prieskum realizovaný počas tridsiatich mesiacov. Poskytuje pohľad na vývoj spotrebiteľského správania obyvateľstva z hľadiska rôznych typov mediálneho obsahu, s dôrazom na konkrétne formy informačných porúch, ako sú dezinformácie a nepravdivé informácie. Tieto poruchy nielenže podkopávajú dôveru verejnosti v inštitúcie nevyhnutné pre fungovanie pluralistickej demokracie, ale môžu tiež zhoršovať individuálne infodémie. Prieskum je realizovaný výskumnou agentúrou Median pre CEDMO.