KInIT začal v boji s dezinformáciami spolupracovať s najlepšími odborníkmi na jazykové technológie

Bratislava, 21. februára 2023 – Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) uspel v twinningovej schéme grantového programu Horizont Európa. Ide o kľúčový program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliárd eur. KInIT patrí medzi troch najúspešnejších slovenských žiadateľov v tomto programe za rok 2022 a získal najlepšie financovanie na jedného výskumníka.  V minulom roku sa im podarilo získať až päť grantov v celkovom objeme takmer dva milióny eur. Hlavným cieľom najnovšieho trojročného medzinárodného projektu DisAI je zlepšenie využívania jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie (AI) v boji proti dezinformáciám.

Počas troch rokov čaká Kempelenov inštitút množstvo tréningov, webinárov, školení, ako aj letná škola pre študentov, výskumníkov a výskumný manažment, ktoré majú pomôcť k zvýšeniu kompetencií zamestnancov inštitútu a čiastočne aj odbornej verejnosti. Súčasťou tréningových aktivít bude aj tzv. zdieľaná úloha (shared task), ktorá vo vedeckom svete funguje ako mechanizmus viactímovej práce na otvorenom vedeckom probléme s predloženými dátami, ktoré môžu využiť výskumníci z celého sveta. 

„Čaká nás aj výskumný projekt, na ktorom budú pracovať naši odborníci v tímoch so zahraničnými partnermi a na konci napíšu spoločné články a odprezentujú výsledky. Budeme spolupracovať s najlepšími výskumníkmi na jazykové technológie a boj proti dezinformáciám, od ktorých sa chceme veľa naučiť. Pre KInIT je to zároveň šanca zviditeľniť sa na európskej úrovni, získať množstvo nových skúseností, ktoré vieme implementovať do slovenského kontextu, ako aj nadviazať dôležité partnerstvá pre náš ďalší rozvoj,“ vysvetľuje hlavný riešiteľ projektu Marián Šimko

Zapoja sa aj prestížne výskumné inštitúcie

KInIT považuje boj proti dezinformáciám za jednu z najdôležitejších spoločenských výziev. Nie je tajomstvom, že Slovensko patrí v tejto problematike medzi menej rozvinuté krajiny v rámci Európskej únie a jej systematická podpora u nás prakticky neexistuje. Náš výskumný a inovačný ekosystém totiž trpí nedostatkom spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou. 

„Aj preto sme ako inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií, hľadali partnerov, ktorí by nám pomohli zdokonaliť sa vo vedeckej vyspelosti v rámci boja s dezinformáciami. Oslovili sme najprestížnejšie inštitúcie v oblasti výskumu jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v Európe a spoločne sme sa zapojili do grantového programu Horizont Európa,“ hovorí Marián Šimko. Na projekte tak bude KInIT spolupracovať s prestížnymi výskumnými inštitúciami DFKI z Nemecka, CERTH z GréckaUniverzitou v Kodani, ktorých poprední odborníci budú mentormi slovenských výskumníkov.

Analýza a spracovanie dát pochádzajúcich z webu so zameraním na dezinformácie či iné formy škodlivého obsahu, spolu so spracovaním a porozumením prirodzeného jazyka pritom patria medzi hlavné disciplíny KInIT-u, ktorý je prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku. 

Partneri projektu

Nemecké výskumné centrum pre umelú inteligenciu (DFKI) je najväčší nezávislý výskumný ústav AI na svete v rôznych oblastiach umelej inteligencie zameranej na človeka, vrátane jazykových technológií a problematiky viacjazyčnosti. 

Centrum pre výskum a technológie Hellas (CERTH) je prestížne grécke výskumné centrum s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti boja proti dezinformáciám a multimodálneho spracovania.

Univerzita v Kodani (UCPH) je medzinárodne uznávanou univerzitou a 7. najlepšou univerzitou v Európe a 30. celosvetovo podľa renomovaného hodnotenia ARWU (Shanghai). Má jedno z najsilnejších pracovísk spracovania prirodzeného jazyka v Európe a odborné znalosti v oblasti dôveryhodnej AI. 

Chceme zvýšiť ochranu digitálnej spoločnosti 

Projekt pracuje s metódami spracovania prirodzeného jazyka, teda podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa využíva pri odhaľovaní dezinformácií, overovaní faktov a porozumení viacerých jazykov. Vďaka grantovej podpore bude môcť zdokonaliť tieto výskumné aktivity na Slovensku. Dlhodobým zámerom KInIT-u je pomôcť ochrane digitálnej spoločnosti. Spolu s partnermi chceme vyvinúť nové metódy na podporu boja s dezinformáciami a posunúť výskum v tejto oblasti výrazne smerom dopredu,“ objasňuje M. Šimko

Vedecká časť projektu je zameraná na skúmanie špecifického problému v tejto oblasti, tzv. odhaľovania zhody tvrdení (claim matching). „Sme si vedomí toho, že úplná automatizácia boja proti dezinformáciám je ťažko dosiahnuteľná, ale chceme overovanie faktov rôznymi metódami zefektívniť a urýchliť, uzatvára hlavný riešiteľ projektu a zástupca riaditeľky KInIT-u Marián Šimko. Dôraz bude kladený aj na viditeľnosť a dopad projektu, aby z jeho výsledkov benefitovalo čo najviac zložiek výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku ale aj v Európe. Zároveň projekt umožní KInIT-u posilniť zručnosti manažmentu a administrácie výskumu. 

O KInITe

KInIT je nezávislý neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré ďalšie oblasti informatiky. Cieľom Kempelenovho inštitútu je prinášať excelentnú vedu do biznisu a priemyslu a vzájomne ich prepájať. KInIT sa zameriava na boj proti dezinformáciám a v oblasti informačných porúch sa zapája do medzinárodných iniciatív. Medzi jeho výskumné oblasti patria viacjazyčné jazykové technológie, multimodálne spracovanie prirodzeného jazyka a dôveryhodná umelá inteligencia.