Aj na samote u lesa dokáže byť elektrina smart

Útek od civilizácie do lona prírody je snom mnohých ľudí. Avšak život bez elektriny aj na týchto miestach je pre dnešného človeka už takmer nepredstaviteľný. Čoraz častejšie sa stretávame s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltické panely, spolu s batériami alebo palivovými generátormi, ktoré ich zastupujú v čase nedostatku. Palivové generátory bohužiaľ nie sú veľmi priateľské k prírode – znečisťujú ovzdušie a sú hlučné. Ako sa teda dá obmedziť ich používanie bez straty komfortu používania elektrickej energie?

Odpoveďou sú mikrosiete

Prepojenie podobných rekreačných objektov, ako sú chaty, za účelom efektívnejšieho využívania  a zdieľania energie z obnoviteľných zdrojov, má potenciál obmedziť používanie palivových generátorov v prírode. Prepojením viacerých chát bez prístupu na verejnú sieť elektrickej energie vytvoríme tzv. mikrosieť v ostrovnom režime. Mikrosiete vnímame na Slovensku ako budúcnosť energetiky už pár rokov. Ich hlavné výhody sú zvýšená energetická sebestačnosť účastníkov mikrosiete, ekonomická výhodnosť lokálne vyrobenej energie a nižšia uhlíková stopa výroby elektriny.

Chta s fotovoltaickými panelmi v Osrblí (ilustračný obrázok, zdroj: solarnamieru.sk)

Inteligentným riadením tokov elektriny v mikrosieti je možné elektrinu z fotovoltických panelov, ktorá sa  vyrába najmä na obed, efektívne spotrebovať počas celého dňa podľa potrieb obyvateľov chát. Mikrosieť takisto umožňuje zdieľať batériové úložiská medzi viacerými chatami.

Simulácia chatovej oblasti na Orave

Potenciál optimálneho riadenia energie v mikrosieti sme sa rozhodli overiť matematickou simuláciou 8 chát na Orave, ktoré sú vzdialené od obce niekoľko kilometrov a nie sú napojené na verejnú sieť. Chaty sú obývané len pár dní do roka. Ľudia v nich používajú elektrinu počas pobytu na svietenie, rádio, chladničku alebo dlhodobo na napájanie alarmu či diaľkovo/teplotou riadené elektrické kúrenie.

Napájanie chaty s fotovoltickými panelmi, benzínovým generátorom a batériami (ikony od- Freepik z Flaticon)

Cieľom simulácie bolo dosiahnuť optimálnu distribúciu elektriny medzi chatami s ohľadom na obsadenosť chát, dlhodobé fungovanie diaľkovo ovládaných spotrebičov a predpoveď počasia. Namiesto spúšťania palivového generátora, simulácia uprednostňovala využívanie energie z batérie najbližšej chaty, ktorá elektrinu práve nepotrebovala a dokázala by ju získať z obnoviteľných zdrojov do ďalšieho príchodu jej obyvateľov. 

Simuláciu sme implementovali v nástroji SImulink. Na optimalizáciu tokov energie sme využili lineárne programovanie v Matlabe. Najskôr sme simulovali pôvodný stav bez optimalizácie tokov energie a potom sme výsledky porovnali s výsledkami s optimalizovanými tokmi. Mikrosieť sme simulovali na 4-týždňovom období. Simulácia preukázala, že ak chaty boli obývané len 3 až 7 dní do mesiaca, palivové generátory po optimalizácii neboli vôbec potrebné. Pri simulácii s obsadenosťou 6 až 9 dní do mesiaca, dokázala optimalizácia zredukovať používanie palivových generátorov na zhruba štvrtinu ich pôvodného využívania.

Ďalší výskum optimalizácie mikrosietí

Aj tento pozitívny príklad nás motivuje skúmať nové prístupy k plánovaniu a inteligentnému riadeniu mikrosietí. Dlhodobé zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v elektrickej sieti povedie k vzniku v mikrosietí aj v rámci verejnej elektrickej siete. Optimálne spotrebovanie lokálne vyrobenej energie bude ešte dôležitejšie, nakoľko nespotrebovaná nadbytočná elektrina môže mať negatívne dopady na hlavnú sieť. Zároveň sa vynárajú nové výzvy, ako zdieľanie a obchodovanie energie medzi jednotlivými účastníkmi mikrosiete alebo aj medzi viacerými mikrosieťami a hlavnou sieťou.

Optimalizácia využívania energetických úložných systémov v mikrosieti pripojenej na hlavnú sieť, ktorou sa v súčasnosti zaoberáme, dokáže prispieť k efektívnejšej spotrebe lokálne vyrobenej energie a prinesie aj finančné benefity pre účastníkov mikrogridu vo forme lacnejšej energie z obnoviteľných zdrojov. Optimalizácia bude založená na predikcii spotreby a výroby jednotlivých účastníkov mikrosiete. Naším ďalším krokom k inteligentne riadenej mikrosieti bude doplnenie nášho modelu o obchodovanie medzi účastníkmi. O výsledkoch nášho výskumu vás budeme informovať v budúcich prispevkoch.