Etické problémy umelej inteligencie

Umelá inteligencia (AI) priniesla mnoho pozitívnych zmien. Možno si ani neuvedomujeme, ako veľmi nám prítomnosť systémov AI uľahčuje naše životy. Podobne ako v prípade iných technológií, ktoré zásadne menia spoločnosť, aj v prípade AI sa popri jej výhodách objavujú isté riziká. Tieto riziká nie sú vždy len technickej povahy. Včasná identifikácia a primeraná reakcia na ne sú z pohľadu dopadov na dotknuté osoby kľúčové. 

Snaha o dosiahnutie dôveryhodnej umelej inteligencie sa opiera o dosiahnutie pozitívneho vplyvu v oblastiach, akými sú napríklad transparentnosť, férovosť, súkromie či miera ľudského dohľadu. Ako to dopadne, keď sa niektorá z týchto oblastí zanedbá? Aké morálne dilemy môžu takéto systémy umelej inteligencie vyvolávať? Bude potrebná tvrdá regulácia umelej inteligencie zo strany štátov alebo si s ňou poradia firmy aj samé? 

Týmto a mnohým ďalším etickým otázkam sa venoval Juraj Podroužek v prednáške, ktorá vznikla v spolupráci s Centrom pre vedecko-technické informácie.