CEDMO začína s pravidelným overovaním faktov

Trnava, Bratislava 10. 2. 2022 – Nastavenie prostredia a zosúladenie organizácií, ktoré budú overovať fakty v rámci Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), je prvým krokom hubu, ktorého cieľom je pomoc spoločnosti lepšie odolávať účinkom šírenia dezinformácií v online svete. Túto a ďalšie aktivity predstavili partneri projektu CEDMO na dnešnom online podujatí.

Miestom pre prezentovanie prístupu k overovaniu faktov a aj samotné overené fakty je webová stránka CEDMO, ktorá je od dnes prístupná verejnosti. Prináša kľúčové informácie o výskyte dezinformácií v strednej Európe, ale aj pravidelný fact-checking, čiže fakty k overovaným informáciám umožňujúce vytvorenie si názoru na príslušnú správu.

CEDMO spája štyri univerzity a jeden výskumný inštitút z Česka, Slovenska a Poľska, päť organizácií zameraných na overovanie faktov a jednu technologickú firmu, ktorá prepája hub na Európske observatórium digitálnych médií EDMO. Slovensko v tomto projekte zastupujú Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Fact-checkingové organizácie pôsobiace na Slovensku zastupuje slovenská pobočka AFP, infosecurity.sk a demagog.sk.

FMK UCM skúma vplyv dezinformácií na deti a adolescentov, ako aj analyzuje falošné správy, ich štruktúru a typické znaky. Výsledkom týchto aktivít budú o. i. aj vzdelávacie kurzy určené pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl s cieľom posilniť digitálnu a mediálnu gramotnosť.

KInIT vyvíja metódy a nástroje založené na umelej inteligencii, ktorých cieľom je prispieť k poznaniu v tejto oblasti a preniesť tieto znalosti do praxe – podporiť fact-checkerov pri ich každodennej práci. Nielen efektívnejšie overovať fakty, ale aj rýchlejšie reagovať na novovznikajúce dezinformačné naratívy.

„V prvých mesiacoch fungovania CEDMO hubu sme absolvovali hĺbkové rozhovory so všetkými zapojenými fact-checkingovými organizáciami, aby sme porozumeli ich potrebám. Plánujeme využiť prepojenie obsahu v slovenskom, českom a poľskom jazyku, napríklad automaticky upozorníme fact-checkerov, ak sa na Slovensku objaví falošná správa, ktorá bola už predtým overená v Česku. Ide o náročnú úlohu, ale veríme že umelá inteligencia a šikovní výskumníci dokážu významne uľahčiť prácu našim fact-checkerom,“ uviedla Mária Bieliková, členka Strategickej rady CEDMO a koordinátorka aktivít využitia umelej inteligencie v projekte z Kempelenovho inštitútu.

„Stredoeurópske observatórium digitálnych médií je skvelou príležitosťou na prepojenie teoretických konceptov a výsledkov výskumu s praxou, keďže projekt pokrýva nielen výskumníkov, ale aj subjekty z novinárskeho, vládneho a mimovládneho prostredia. Môže byť silným nástrojom, ktorý pomôže súčasnej stredoeurópskej spoločnosti v boji proti dezinformáciám a falošným správam,“ doplnil Martin Solík, člen Strategickej rady CEDMO a odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Projekt koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity (FSV UK) v Prahe a je spolufinancovaný Európskou komisiou (EK) prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Aktivity CEDMO v skratke:

  • Overovanie faktov so zameraním na Slovensko, Česko a Poľsko a zdieľanie postupov a znalostí.
  • Výskum a vývoj podpory overovania faktov s využitím umelej inteligencie.
  • Analýza vplyvu dezinformácií na spoločnosť.
  • Podpora mediálnej gramotnosti a mediálnej edukácie.
  • Monitorovanie a odporúčanie v oblasti regulácií zameraných na odhaľovanie a kontrolu dezinformácií.

Viac informácií poskytne:
UCM: Peter Krajčovič, peter.krajcovic@ucm.sk
KInIT: Jakub Šimko, jakub.simko@kinit.sk
AFP SK: Robert Barca, Robert.BARCA@afp.com
infosecurity.sk: Matej Spišák, matej.spisak@slovaksecurity.org
demagog.sk: Veronika Hincová Frankovská, demagog@institutsgi.sk

Tlačová správa v pdf. Tlačová správa pre celé CEDMO v angličtine v pdf.